Careers

Senior Officer Architect & Interior

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ออกแบบ อนุมัติแบบ จัดทำทัศนียภาพและรายละเอียดของงานตกแต่งภายในร้านค้า BOUให้สวยงาม ถูกต้องและมีรายละเอียดครบถ้วน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างงานตกแต่งภายในร้านค้า BOU
 • ประมาณราคาและจัดทำทรัพยสินเฟอร์นิเจอร์
 • ประสานงานกับหน่วยงานและตัวแทนของร้านค้าในประเทศและต่างประเทศ และหน่วยงานหรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำงานตามแผนงานประจำปีของฝ่ายฯ
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน หรือตกแต่งภายใน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอย่างน้อย 5 ปี
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์หรือเทียบเท่า
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกรกนก โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1638 สายตรง : คุณกระแต 094-489-0160 E-mail: kornkanok.choowong@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Legal Manager

Duties & Responsibilities
 • Preparing/Review all contracts, agreements, regulations and memorandums that involving with law.
 • Provide legal advice on various aspects of laws, regulations and others which related to company’s business. (international contracts)
 • Draft, review and negotiate all legal agreements.
 • Consult all business units regarding all legal issues/questions.
 • Supervise, advise, guide, assist and monitor Legal staff to drafts and reviews a contracts wide range of domestic and international
 • Other job as required
Qualification
 • Bachelor or Master’s Degree in Law or related field.
 • At least 10 years of experience in commercial legal
 • Experienced in draft and review international contracts
 • Good command of the spoken and written English language
 • Strong analytical , negotiation, problem solving
 • Time management skills
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเอกสิทธิ์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1639 สายตรง : คุณตึก 094-489-0161 E-mail: aekkasit_s@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Digital Project Management

Duties & Responsibilities
 • Improve project management process and skills
 • Explore, evaluate and recommend applicable solutions
 • Project Closing – Evaluate the completion of project
 • Project Monitoring and Controlling – Monitor and progress a project, manage changing
 • Project Executing – Coduct the venders, control/coordinate team and users, problem solving
 • Project Planning – Prepare project scheduling plan, quality plan, issue&risk management
 • Project Initiating – Prepare business requirements, RFP, Conduct/arrange bidding process
Qualification
 • Male or Female, age 28 – 40 years old.
 • Bachelor degree in IT, Computer Engineering or related fields.
 • Familiarity with following technologies and experience : SharePoint(O365) , ECM , K2 , BPM , SAP , Data Mining (ฺBig Data)
 • Experience working on Project Management 3-5 years.
 • Working knowledge of Hardware, network and infrastructure.
 • PMP Certification (optional) will be an advantage.
 • Good communication and interpersonal skills, strong leadership
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณเอกสิทธิ์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1639 สายตรง : คุณตึก 094-489-0161 E-mail: aekkasit_s@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Customer Handling Centre (TOEIC 600 up)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานเมื่อพบข้อผิดพลาด
 • บริหารจัดการข้อมูลต่างๆที่มีในการใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อตอบคำถาม แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ประสานงานเกี่ยวกับคำร้องเรียนหรือความคิดเห็นของลูกค้าบน Social Network ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
 • จัดทำ Knowledge base ข้อมูลต่างๆที่สำคัญและจำเป็น เพื่อใช้ในการตอบคำถามแก่ลูกค้า
 • จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน ไตรมาส และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไปด้านสายงานบริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (Toeic 600 คะแนน)
 • มีประสบการณ์ด้านการใช้ Social Listening Tools
ชื่อผู้ติดต่อ คุณวโรตม์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1628 สายตรง : คุณเอ้ 090-560-9922 E-mail: warot.jareanram@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Marketing Promotion

Duties & Responsibilities
 • Responsible for planning, development and implementation overall marketing strategy including branding activities.
 • Analyze and evaluate market trends, consumer behavior and competitor activity to identify market opportunities for company
 • Designing marketing strategies and high level process to enable the newly engaged business partner to company.
 • Created marketing strategies and campaign executions.
 • Monitored and evaluated market reactions and sales volume of each campaign.
 • Monitor, analyze and optimize performance of all marketing promotion, campaign and providing suggestions for adjustments and improvements as necessary.
Qualification
 •  Bachelor’s degree in Marketing or relate filed
 • Minimum 3-5 years experience in Marketing, CRM and campaign management
 • Direct Experience from Marketing Promotion in Retail or Bank, Credit Card
 • Ability to do basic budgeting and to control its budget under given
 • Solid analytical & strategic thinking skills
 • Have good interpersonal skill and ability to negotiate with third parties
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวโรตม์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1628 สายตรง : คุณเอ้ 090-560-9922 E-mail: warot.jareanram@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Event Marketing

Duties & Responsibilities
 • Design event marketing strategies and planning.
 • Deliver events within timeline and budget resources that achieve acquisition and engagement objectives
 • Manage and control workflow for event set up from end to end.
 • Manage supplier relationships, as well as operational and administrative functions to ensure projects are delivered efficiently
 • Contacting and negotiate with involved suppliers for best possible results for both company and client
 • Managing budget control for each project according to company expected rates
 • Analyze the event’s success and prepare reports
Qualification
 • Bachelor Degree or higher in related fields (Business Administration, Marketing, Communication arts, etc.)
 • 4 – 10 years experience in event marketing field in retails business, agencies and organizers experiences
 • Effective communication skills and a good command of written and spoken English.
 • Creative mindset and good attitude
 • Presentation skills
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวโรตม์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1628 สายตรง : คุณเอ้ 090-560-9922 E-mail: warot.jareanram@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Senior Merchandiser (เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้า ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และควบคุมปริมาณสินค้าให้อยุ่ในเกฑ์ที่กำหนด
 • ดูแลรับผิดชอบกลุ่มสินค้า/ Supplier ที่ได้รับมอบหมาย
 • สรรหาและคัดเลือก Supplier/ สินค้า รวมถึงทบทวนรายการสินค้า เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 • หารือร่วมกับ Supplier เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีความทันสมัยสอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันกับ Supplier ให้สำเร็จ
 • ทำการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคาขาย ต้นทุนและเงื่อนไขให้เป็นตามนโยบายของส่วนงาน และนำเสนออนุมัติ
 • ประสานงานกับ Supplier ทำการส่งเสริมการขายต่างๆ อาทิเช่น GWP, HPP, SPP, Incentive, จัดอบรมพนักงานขาย, จัดอบรม Product Knowledge รวมถึงการจัดทำ Market Survey เรื่องราคา การจัดรายการส่งเสริมการขาย
 • ตรวจสอบเอกสารและติดตามผลการสั่งซื้อสินค้า และการส่งสินค้าของ Supplier ให้ตรงตามกำหนดเวลา
 • ดำเนินการตามแนวทางบริหารสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าให้เป้นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • จัดรายการวิเคราะห์ยอดขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และจัดทำรายงานการประเมินผล Supplier/ Brand เสนอผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและประสานงานต่างๆ สำหรับ DF On-Board/ E-business/ Other Channels
 • ประสานงานและติดตามเกี่ยวกับพื้นที่และโครงการปรับปรุงจุดจำหน่าย (Shop Renovation, Furniture, Zoning, Planogram)
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 27-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • สาขาวิชา บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
 • มีประสบการณ์ในด้านการจัดซื้อขั้นต่ำ 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ 1 ปีในด้าน Retail Business/ จัดซื้อสินค้า
 • มีความรู้ด้าน Import & Export
 • สามารถทำงานภายใจต้ความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • Positive Thinking
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชานนท์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 E-mail:  chanon_c@kingpower.comrecruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

House Keeper

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลความสะอาดห้องพักของผู้บริหาร   ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ดูแล ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพัก และรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาด และเป็นระเบียบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • รับทราบกฏระเบียบของบริษัทฯ และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม
 • สามารถยืดยุ่นเวลาทำงานได้
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกรกนก โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1638 สายตรง : คุณกระแต 094-489-0160 E-mail: kornkanok.choowong@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

DM-Product Development & Marketing 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์การตลาดและศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับแบรนด์/สินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ประจำปี
 • วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกวิจัยและวิเคราะห์การตลาด แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ หน่วยงานภายนอก เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการบริหารและควบคุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกออกแบบ แผนกจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมตามแผนที่กำหนด
 • ควบคุมกระบวนการค้าปลีกภายใต้แบรนด์ ทั้ง ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์
 • ออกแบบและวางแผนการกระบวนการสนับสนุน ส่วนงานขายและปฏิบัติการร้านค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น การให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ , การสนับสนุนด้านข้อมูลการขาย เป็นต้น
 • วางแผนและควบคุมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อย่างต่อเนื่อง ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายปี ให้เหมาะสม พร้อมข้อเสนอแนะทางการตลาด
คุณสมบัติ
 • Bachelor or Master Degree in Marketing Management, Business Administration or Other Related Jobs
 • Product Analysis and Management 5 Years
 • Product Development and Packaging Design 5 Years
 • Retail Marketing and Business Management 5 Years
 • Marketing and Budget Planning 5 Years
 • Interpersonal Skill and Communication 5 Years
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชานนท์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 E-mail:  chanon_c@kingpower.comrecruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Section Manager-Product Development & Marketing 

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์การตลาดและศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวกับแบรนด์/สินค้าที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ประจำปี
 • วางแผนการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกวิจัยและวิเคราะห์การตลาด แผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ หน่วยงานภายนอก เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ดำเนินการบริหารและควบคุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนกออกแบบ แผนกจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมตามแผนที่กำหนด
 • ควบคุมกระบวนการค้าปลีกภายใต้แบรนด์ ทั้ง ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์
 • ออกแบบและวางแผนการกระบวนการสนับสนุน ส่วนงานขายและปฏิบัติการร้านค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น การให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ , การสนับสนุนด้านข้อมูลการขาย เป็นต้น
 • วางแผนและควบคุมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ อย่างต่อเนื่อง ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ และรายปี ให้เหมาะสม พร้อมข้อเสนอแนะทางการตลาด
คุณสมบัติ
 • Bachelor or Master Degree (Marketing Management, Business Administration, Fashion Marketing or Other Related Jobs)
 • Knowledge in Product Analysis and Management 5 Years
 • Experience in Product Development and Packaging Design 5 Years
 • Retail Marketing and Business Management
 • Marketing and Budget Planning
 • Interpersonal Skill and Communication
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชานนท์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 E-mail:  chanon_c@kingpower.comrecruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Marketing Communication (IMC)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Establish, drive a strategic internal and external communications strategy that positively affects employees’ and customers’ understanding, engagement and commitment with the result of an even stronger engagement and leads to a return on investment, and reach sales target, reach brand awareness & preference target.
 • Direct the development and execution of marketing communications initiatives including corporate marketing campaigns, product launches, sales collateral, tradeshows, online marketing, corporate website.
 • Initiate IMC Plans & executions.
 • Manage the communications budget
 • People Management
คุณสมบัติ
 • Bachelor Degree or Higher Marketing, Marketing Communication or Related Fields
 • 5 – 7 years experience in Marketing Communication and IMC management professional
 • Strong understanding of marketing communication & media management
 • Solid analytical & strategic thinking skills
 • Meticulous attention to details and accuracy
 • Capable of developing solutions in a hands-on direct responsibility model
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณวโรตม์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1628 สายตรง : คุณเอ้ 090-560-9922 E-mail: warot.jareanram@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดตามเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี พร้อมทั้งตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  และรายการเกี่ยวกับภาษีอากร  และบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง
 • จัดทำเอกสารขออนุมัติ และเสนอขออนุมัติตามอำนาจ ให้ถูกต้อง
 • รับวางบิลค่าสินค้า / ค่าใช้จ่ายต่างๆ / ติดตามทวงถามการรับชำระเงินค่าสินค้า และบริการ ให้ถูกต้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย – หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี และด้านภาษีอากร 2  ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office ในระดับที่ดีหากทักษะการใช้โปรแกรมSAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ขั้นพื้นฐาน และ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชานนท์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 E-mail:  chanon_c@kingpower.comrecruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Department Manager – Merchandising

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารการสั่งซื้อสินค้าให้ตรงกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย รวมถึงบริหารงบประมาณการสั่งซื้อ , บริหารต้นทุนสินค้าและบริหารสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามเป้า
 • วางแผนการสั่งซื้อสินค้า
 • วางแผนและบริหารงบประมาณการสั่งซื้อ รวมถึงบริหารงานตามนโนบายให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด
 • เจรจาต่อรองงานด้านการสั่งซื้อสินค้า ต่อรองเกี่ยวกับราคา ต้นทุนสินค้าและเงื่อนไขการจัดซื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • วางแผนร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาแผนงานให้บรรลุตามนโยบายของส่วนงาน
 • วิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มการตลาดและความต้องการของกลุ่มลูกค้า
 • บริหารและจัดสรรตรวจงบประมาณตามแผนการสั่งซื้อ
 • พิจารณาสรรหา brand ใหม่ตามแนวโน้มความต้องการตลาด
 • พิจารณาอนุมัติการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ร่วมกับ Supplier
 • พิจารณาข้อมูลทางด้านสินค้าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดอัตรากำลังในแผนกที่รับผิดชอบและจัดสรรบุคลากรให้เมาะสมกับลักษณะงาน
คุณสมบัติ
 • เพศชาย – หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขา  MBA, Executive Management, International Business, International Marketing , Economics
 • ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 5  ปี
 • การประสบการณ์ด้านเจรจาธุรกิจต่างประเทศอย่างน้อย 3  ปี
 • มีความรู้ด้านการ Import & Export อย่างน้อย  3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Retail Business  อย่างน้อย  3  ปี
 • มีประสบการณ์บริหารงานระดับผู้จัดการขึ้นไป อย่างน้อย 5  ปี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณชานนท์ โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1616 E-mail:  chanon_c@kingpower.comrecruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ

Duty Free Ambassador

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนและกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการทำงานเมื่อพบข้อผิดพลาด
 • บริหารจัดการข้อมูลต่างๆที่มีในการใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อตอบคำถาม แนะนำแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 • ประสานงานเกี่ยวกับคำร้องเรียนหรือความคิดเห็นของลูกค้าบน Social Network ที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
 • จัดทำ Knowledge base ข้อมูลต่างๆที่สำคัญและจำเป็น เพื่อใช้ในการตอบคำถามแก่ลูกค้า
 • จัดทำสรุปรายงานประจำเดือน ไตรมาส และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
 • ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ดังนี้
  • ภาษาอังกฤษ ผลคะแนน TOEIC 550 คะแนน
  • ภาษาจีน ผลคะแนน HSK ระดับ 5 ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ :
 • สาขารางน้ำ , สาขาสุวรรณภูมิ  ติดต่อ คุณโฉมวลี 02-677-8888 ext. 1684 E-mail: chomvalee_n@kingpower.com / recruit_airport@kingpower.com
 • สาขาพัทยา ติดต่อ คุณกัญญาณัฐ 02-677-8888 ext. 1643 E-mail: kanyanat_s@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: piyawan_l@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณสุพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com
สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต

Duty Free Representative (พนักงานขาย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • มีหน้าที่ขายสินค้าเก็บเงินจากลูกค้าและส่งมอบสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทั้งการตรวจนับสินค้าและเบิกสินค้า หน้าที่รวบรวมInvoice พร้อมสรุปยอดขาย
 • ดูแลร้านค้า/ สินค้า/ อุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีทักษะในการขายและการบริการ
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ทักษะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (มีค่าภาษาตอบแทนตามระดับคะแนน)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ :
 • สาขารางน้ำ , สาขาสุวรรณภูมิ  ติดต่อ คุณโฉมวลี 02-677-8888 ext. 1684 E-mail: chomvalee_n@kingpower.com / recruit_airport@kingpower.com
 • สาขาพัทยา ติดต่อ คุณกัญญาณัฐ 02-677-8888 ext. 1643 E-mail: kanyanat_s@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: piyawan_l@kingpower.com
 • สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณสุพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com
สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ, สาขาดอนเมือง, สาขาสุวรรณภูมิ, สาขาศรีวารี, สาขาพัทยา, สาขาเชียงใหม่, สาขาภูเก็ต

Admin (พนักงานธุรการ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรในการดำเนินงานต่างๆ ของผ่ายฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานด้านข้อมูลเอกสารและการจัดการด้านอุปกรณ์การใช้งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความชำนาญด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการประสานงานที่ดี
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: piyawan_l@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาภูเก็ต

Cash & Credit operation (Airport)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจนับเงินสดให้ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็ว
 • ตรวจสอบกระทบยอดขายจากการรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตระหว่าง Sales Slip กับยอดขาย
 • การนำเงินเข้าบัญชีธนาคารได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็ว
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานการเงินอย่างน้อย 1 ปี และมีความรู้เรื่องเงินตราต่างประเทศ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการประสานงานที่ดี
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: piyawan_l@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาภูเก็ต

Stock Control (พนักงานตรวจนับสินค้า)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจนับสินค้าคงเหลือและคลังสินค้าให้ถูกต้อง
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,บัญชี,การจัดการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานตรวจนับสินค้าคงคลังInventory Management
 • สามารถใช้โปรแกรมSAP ในการปฏิบัติงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการประสานงานที่ดี
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: piyawan_l@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาภูเก็ต

Department Manager – F&B

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและกำหนดนโยบายและแผนธุรกิจกับกลุ่มผู้บริหารขององค์กร
 • บริหารงานและกำกับควบคุมดูแลแผนก แผนกSales & Marketing (Aksra / KPI) แผนก Operation (Complex), และ Purchasing ให้ถึงเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และ KPI
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาสุวรรณภูมิ  ติดต่อ คุณสิรินทิพย์ 02-677-8888 ext. 1672 E-mail: sirinthip_r@kingpower.com / recruit_airport@kingpower.com สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาภูเก็ต  สาขาพัทยา และ สาขาศรีวารี

Section Manager – Ramayana Restaurant

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สินค้าและลูกค้า
 • สรุปข้อมูลนำเสนอผู้บังคับบัญชา พัฒนามาตรฐานการบริการ การทำงานในแผนกพร้อมทั้งติดตาม ควบคุมอย่างต่อเนื่อง
 • ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน สร้างแรงจูงใจในเชิงบวก รวมถึงกระจายงานได้
 • บริหารกำลังคนดูแลงบประมาณในแผนกและควบคุมค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี หรือถ้าต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์ด้านโรงแรมและร้านอาหารในตำแหน่ง 3 ปี
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาภูเก็ต

Pharmacist (เภสัชกร)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการให้บริการทางเภสัชกรรม ให้คำแนะนำ คัดเลือกผลิภัณฑ์ และส่งมอบยาให้กับลูกค้า
 • รวมถึงดูแลรักษาเภสัชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการลูกค้าตลอดเวลา
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ (ภบ.)ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรจากสภาเภสัชกร
 • บุคลิกภาพที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ตำแหน่งนี้ต้องมีหลักประกันการทำงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : สาขาภูเก็ต (สนามบิน) ติดต่อ คุณปิยะวรรณ 076-397-888 ext. 7819 E-mail: piyawan_l@kingpower.com สาขาภูเก็ต (Complex) ติดต่อ คุณสุพจน์ 076-397-888 ext. 8172 E-mail: suphot_s@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาภูเก็ต

Department Manager – Learning Management (ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเรียนรู้)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนธุรกิจ และแผนฝึกอบรมและพัฒนาประจำปี/ไตรมาส
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปี
 • กำหนดเป้าหมายและพัฒนาการทำงานของทีมงาน ติดตามและประเมินผลงานพร้อมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามข้อกำหนดในระบบ ISO
 • บริหารจัดการโครงการตามแผนธุรกิจประจำปี ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
 • ควบคุมการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงกำหนดวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ และติดตามผลการเรียนรู้ (Follow Up & Assessment) ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • วิทยากร สรุปรายงานประเมินผลความพึงพอใจในการอบรม และผลคะแนนสอบวัดความรู้ ของทุกหมวดหลักสูตร
 • กำกับดูแลการติดตามผลการเรียนรู้(Follow Up & Assessment) ให้เป็นไปตามกระบวนการและเวลาที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ
 • ควบคุมดูแลจำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด และการจัดทำเอกสารด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อขอลดหย่อนภาษี ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ทำหน้าที่เป็นวิทยากร (Instructor)
 • ดำเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาโท
 • สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / จิตวิทยาอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร หรือการพัฒนาองค์กร 7 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการวางแผนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรทั้งระยะสั้น (IDPs) และระยะยาว (Competency Development Roadmap) 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่ 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้าน E-Learning จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา โทรศัพท์ : 02-677-888 ext. 1618 สายตรง : คุณดา 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: thanyada_n@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขาบางบ่อ (สมุทรปราการ)

HR – Information System (ฝ่ายบริหารบุคคล – ระบบฐานข้อมูลบุคลากร)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • Maintains quality and consistency of HRIS database information specifically the Organization Management (OM) and Personnel Development/Management (PA) SAP modules
 • Troubleshoots, analyzes, detects, identifies and corrects technical problems and deficiencies
 • Runs scheduled reports and creates reports as needed.
 • Develops information systems involving integration of multiple platforms, vendor products and technologies
 • Develops, designs, builds, tests, implements, maintains and enhances HRIS tables, codes, and security
 • Control Time Record System as of vocation and leave days accurate to  company regulations
 • Provides HRIS technical support to Human Resources and other court staff.
 • Serves as liaison between court and SAP configuration staff
 • Serves as liaison among HRIS, Benefits, Human Resources, Recruitment, Payroll and Finance areas with regard to operations and the HRIS.
 • Coaching and Develop subordinate
คุณสมบัติ
 • Master or BA. in HRM /Psychology/ Political Science or related filed
 • At least 10 years’ experience in HRIS
 • Strong leadership at least 8 years and Ability with good interpersonal and communication skill.
 • Good communication skill and ability to collaborate with people of all levels.
 • Good knowledge Labor Law, Payroll, C&B, Recruitment and GA
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณธัญดา โทรศัพท์ : 02-677-8888 ext. 1618 สายตรง : คุณดา 094-489-0160 หรือ คุณตึก 094-489-0161 E-mail: thanyada_n@kingpower.com / recruitment@kingpower.com สถานที่ปฎิบัติงาน สาขารางน้ำ