ALFRED DUNHILL 30mm Belt Twist Rnd Chass

SKU :
632158
10,300.00 THB
免税商品  * 机场提货
In stock
如何购物
购买免税商品需要在国际航班离境前24小时至55天内购买,于离境当日在国际机场柜台提货
30MM 腰带 TWIST RND CHASS LEATHER 意大利制造宽度。
材料: 牛皮、ZAMAC
更多信息
有库存 : Duty Free
品牌 : ALFRED DUNHILL
gender : Men